Arhive oznaka: ombudsman

Pokrajinski ombudsman: Ograničiti politički uticaj na savete

narandzasta-tanka

Kancelarija Vojvođanskog ombudsmana saopštila je danas da država u predstojećem periodu treba da preduzme mere kojima će se obezbediti smanjenje političkog uticaja na rad saveta nacionalnih manjina.

narandzasta-tanka

Ombudsman je, u istraživanju „Četiri godine nacionalnih saveta nacionalnih manjina“, naveo da nadležni državni organi treba da obezbede da informisanje pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku bude nezavisno, objektivno i slobodno od svih uticaja na uređivačku politiku.

crta

Pokrajinski zaštitnik građana preporučio je nacionalnim savetima manjina da više međusobno sarađuju i da pravno regulišu neformalno telo koje se zove Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u cilju razmene iskustava, ali i u cilju zajedničkog nastupa prema državi.

crta

Ombudsman je preporučio i da ministarstvo nadležno za zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava upozori lokalne samouprave na obavezu poštovanja Zakona o nacionalnim savetima.

crta

Pokrajinski zaštitnik građana preporučio je nacionalnim savetima da obezbede kontinuirano obučavanje pripadnika nacionalnih manjina o njihovim pravima, posebno u oblastima obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma, kao oblastima najznačajnijim za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta.

crta

U izveštaju se preporučuje i da se dopuni Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina tako što će se propisati ovlašćenje nadležnog ministra da bliže uredi uslove i kriterijume za utvrđivanje obrazovno-vaspitnih ustanova i ustanova kulture za institucije od posebnog značaja za manjine.

crta

Potrebno je da se izvrši i dopuna Zakona o budžetskom sistemu na način da se nacionalni saveti uvrste u indirektne budžetske korisnike, a sve u cilju transparentnog finansiranja i sprečavanja mogućnosti nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

crta

Ombudsman je načelno preporučio i da se preduzmu mere i aktivnosti koje će sprečiti ili ublažiti proces „zatvaranja“ manjinskih nacionalnih zajednica prema većinskoj zajednici i prema drugim nacionalnim zajednicama, u cilju integracije nacionalnih manjina u sve sfere društvenog života.

crta

Potrebno je preduzeti i mere i aktivnosti koje će pripadnicima većinskog naroda omogućiti upoznavanje sa kulturom i tradicijom nacionalnih manjina, kao i pravima koja su garantovana pozitivno-pravnim propisima, piše u izveštaju.

crta

Izvor: RTV

crta