nema kategorije

30.09.2014.

Transparentno, profesionalno i demokratski

narandzasta-tanka

Zakon je uredio način provođenja izbora: na neposredan način i putem elektorske skupštine, tako da oba načina izbora za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina budu podjednako transparentna i demokratična

narandzasta-tanka

crta

Izbori za vijeća nacionalnih manjina bit će održani 26. listopada. Hrvatska manjina u Srbiji svoje će predstavnike u Hrvatskom nacionalnom vijeću birati posrednim, elektorskim izborima. Na pitanja o načinu izbora po elektorskom sustavu odgovore za naš tjednik dobili smo iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 crta

HR: Tko će biti tehnički organizator elektorske skupštine za izbore za novi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća? Tko je odgovoran da se ti izbori provedu na proceduralan zakonski način?

 crta

Kandidat za elektora podnosi Ministarstvu elektorsku prijavu na potvrđivanje, nakon čega Ministarstvo provjerava podnesene elektorske prijave i u slučaju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, donosi rješenje kojim potvrđuje elektorsku prijavu. Nakon što je potvrđen dovoljan broj elektora, Ministarstvo dostavlja listu elektora Republičkom izbornom povjerenstvu, koje imenuje odbor od tri člana, među poznavateljima izbornih postupaka, koje provodi izbore na elektorskoj skupštini.

crta

HR: Tko će pratiti izbore za vijećnike HNV-a od strane republičkih tijela?

crta

Temeljem Upute za provođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina Republičkog izbornog povjerenstva, propisano je da domaći promatrač može biti zainteresirana registrirana udruga, čiji se ciljevi ostvaruju u području izbora i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Oni mogu prijavu podnijeti Povjerenstvu najkasnije pet dana prije održavanja izbora. Također, u Uputi je propisano da strani promatrač može biti i zainteresirana međunarodna i strana organizacija i udruga, koji mogu podnijeti prijavu Povjerenstvu najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora.

crta

HR: Kako se temeljem broja elektora određenih izbornih lista određuje-bira broj vijećnika s pojedinih lista?

crta

U članku 109. Zakona propisano je da Odbor (koji imenuje Povjerenstvo) raspodjeljuje mandate primjenom najvećeg količnika. Točnije, mandat se raspoređuje tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka lista, dijeli s brojevima od jedan do zaključno s brojem članova nacionalnog vijeća koji se bira. Dobiveni količnici se razvrstavaju po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika, koliko se članova nacionalnog vijeća bira. Ako dvije ili više lista dobiju iste količnike temeljem kojih se raspodjeljuje jedan mandat, a nema više neraspoređenih mandata, mandat će se dodijeliti listi koja je dobila veći broj glasova. Mandati koji pripadaju listi dodjeljuju se kandidatima s liste prema njihovom redoslijedu na listi, počevši od prvog kandidata.

crta

HR: Koliko elektora mora biti nazočno, tj. sudjelovati na izbornoj skupštini da bi ti izbori bili provedeni na zakonski način?

crta

Člankom 105. stavak 2. točka 5. Zakona propisano je da se elektorska skupština može održati ako je prisutno više od polovice elektora čije su elektorske prijave potvrđene. Konkretno, da bi 26. listopada 2014. godine bila održana elektorska skupština za pripadnike hrvatske nacionalne manjine, potrebno je da na elektorskoj skupštini prisustvuje najmanje 60 elektora.

crta

HR: Evidentno je da su u slučaju aktualnih izbora za novi saziv HNV-a obje liste prikupljajući potpise za elektore, radile i na upisu u poseban birački popis. Kada se pravi presjek posebnog popisa birača, jer u slučaju da se prijeđe broj od 40 posto upisanih u poseban birački popis, uslijedili bi izravni izbori?

crta

Neposredni izbori za članove nacionalnih vijeća održavaju se kada je 24 sata prije raspisivanja izbora u poseban birački popis nacionalne manjine upisano više od 40 posto pripadnika nacionalne manjine prema posljednjem popisu stanovništva. Radi utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti za neposredne izbore, Ministarstvo privremeno zaključuje posebne biračke popise nacionalnih manjina (24 sata prije raspisivanja izbora), temeljem kojih se donosi odluka na koji će način nacionalne manjine birati svoje nacionalno vijeće: neposredno ili putem elektorske skupštine. Povećanje broja upisanih pripadnika određene nacionalne manjine nakon donošenja Rješenja o privremenom zaključenju posebnog biračkog popisa nema utjecaja na utvrđen način provođenja izbora.

crta

HR: Hoće li postojati rok, u ovom slučaju za elektorske izbore vijećnika HNV-a, za eventualne ispravke – dopune?

crta

U članku 102. stavak 6. Zakona propisano je da Ministarstvo rješenjem odlučuje o potvrđivanju elektorske prijave u roku od 48 sati od prijema elektorske prijave. Naglašavamo kako Ministarstvo odmah nakon prijema elektorske prijave vrši provjeru elektorske prijave i blagovremeno obavještava podnositelja o uočenom nedostatku koji je potrebno ukloniti, tako da kandidat za elektora ima dovoljno vremena da u zakonom ostavljenom roku ukloni nedostatak.

 crta

HR: Hoće li biti problema ako određeni elektor preda popis posljednjeg dana predviđenog za prikupljanje potpisa u slučaju upisa nekih od potpisnika u Poseban birački popis tog posljednjeg dana, tj. hoće li biti »vidljivo« da je tog dana općinska uprava upisala određene osobe u poseban birački popis?

crta

Ministarstvo je objavilo na svom službenom portalu i putem sredstava javnog informiranja javni poziv u kome je u skladu sa zakonom određen rok za podnošenje elektorskih prijava (elektorska prijava podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije održavanja izbora). U skladu s navedenim, svatko tko je u skladu sa zakonom do tog dana upisan u Poseban birački popis može biti podržavatelj elektora. Zahtjev za upis u Poseban birački popis podnosi se jedinici lokalne samouprave, odmah se obrađuje i podnositelj zahtjeva se upisuje u Poseban birački popis, nakon čega svi podaci bivaju zabilježeni u elektroničku bazu podataka.

crta

HR: Jesu li elektorski izbori manje demokratični od izravnih?

crta

Zakon je uredio način provođenja izbora: na neposredan način i putem elektorske skupštine, tako da oba načina izbora za članove nacionalnih vijeća nacionalnih manjina budu podjednako transparentna i demokratična. Također, Republičko izborno povjerenstvo, kao tijelo nadležno za provođenje izbora, sudjeluje u oba načina izbora. Ovakvim provođenjem izbora Vlada Republike Srbije je još jednom pokazala koliko je spremna da se izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina provedu na transparentan, profesionalan i demokratski način.

crta

Autor: Zvonko Sarić

crta

Izvor: Hrvatska riječ

crta