narandzasta-tanka

Čo sú Národnostné rady národnostných menšín?

narandzasta-tanka

Za účelom uskutočňovania práv na samosprávu v kultúre, vzdelávaní, informovaní a úradnom používaní jazyka a písma príslušníci národnostných menšín v Republiky Srbsko si môžu voliť svoje Národnostné rady. Národnostná rada predstavuje národnostnú menšinu v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma, účinkuje v procese rozhodovania alebo rozhoduje o otázkach z uvedených oblastí a zakladá ustanovizne, obchodné spoločnosti a ďalšie organizácie z uvedených oblastí.

(Článok 2 Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009)narandzasta-tanka

Čo je právomoc Národnostnej rady?

narandzasta-tanka

V súlade so zákonom a svojimi stanovami Národnostná rada, prostredníctvom svojich orgánov, samostatne:

1) schvaľuje a mení svoje stanovy;

2) schvaľuje finančný plán, finančnú správu a účtovnú závierku;

3) nakladá s vlastným majetkom;

4) rozhoduje o názve, symboloch a pečiatke národnostnej rady;

5) stanovuje návrhy národných symbolov, znakov a sviatkov národnostnej menšiny;

6) zakladá ustanovizne, združenia, nadácie, hospodárske subjekty v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma; 7) navrhuje predstaviteľa národnostnej menšiny v rade pre vzťahy medzi národmi v územnom samosprávnom celku;

8) stanovuje a udeľuje uznania;

9) podnecuje vynesenie a sleduje uplatňovanie zákonov a iných predpisov v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;

10) zúčastňuje sa v príprave predpisov a navrhuje novelizáciu predpisov, ktorými sa upravujú Ústavou zaručené práva národnostných menšín v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma;

11) navrhuje osobitné predpisy a dočasné opatrenia v oblastiach, v ktorých sa uplatňuje právo na samosprávu z dôvodu uskutočňovania úplnej rovnosti medzi príslušníkmi národnostnej menšiny a občanmi patriacimi k väčšine;

12) začína konanie pred Ochrancom občanov, pokrajinským a lokálnym ombudsmanom a inými príslušnými orgánmi, ak zhodnotí, že došlo k porušeniu Ústavou a zákonom zaručených práv a slobôd príslušníkov národnostných menšín;

13) začína konanie z bodu 12) tohto článku v mene príslušníkov národnostnej menšiny na základe predbežne obstaraného písomného oprávnenia;

14) zaujíma stanoviská, podnecuje iniciátívy a podniká opatrenia v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré priamo súvisia s postavením, identitou a právami národnostnej menšiny;

15) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré jej boli zverené zákonom.

(Článok 10 Zákona o národnostných radách národnostných menšín)narandzasta-tanka

Kedy sa uskutočnia voľby do Národnostných rád národnostných menšín?

narandzasta-tanka

V nedeľu 26. októbra 2014.


(Odsek 4 Rozhodnutia o vyhlásení volieb na členov Národnostných rád národnostných menšín)narandzasta-tanka

Aké druhy volieb do Národnostných rád národnostných menšín existujú?

narandzasta-tanka

Členovia Národnostných rád sa volia v priamých voľbách alebo prostredníctvom elektorského zhromaždenia.

(Článok 29 Zakona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín)narandzasta-tanka

Kedy sa uskutočňujú priame voľby a kedy voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia?

narandzasta-tanka

Priame voľby národnostných rád sa uskutočňujú, ak sa 24 hodiny pred vypísaním volieb, do osobitného zoznamu voličov národnostnej menšiny zapíše nad 40% z celkového počtu príslušníkov národnostnej menšiny podľa posledného sčítania obyvateľstva. Za účelom zistenia splnenia podmienok na uskutočňovanie priamých volieb, Ministerstvo dočasne uzavrie osobitné zoznamy voličov národnostných menšín 24 hodiny pred vyhlásením volieb. Voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia sa uskutočňujú v prípade ak nie sú splnené podmienky na uskutočňovanie priamých volieb a ak sa po rozpustení národnostnej rady nové voľby vyhlásia v lehote 60 dní od jej rozpustenia.

(Článok 100 Zákona o národnostných radách národnostných menšín)narandzasta-tanka

Kto sa môže zúčastniť volieb do Národnostných rád národnostných menšín?

narandzasta-tanka

Príslušník národnostnej menšiny nadobudá právo voliť členov do Národnostnej rady, ak vyhovie Ústavou a zákonom stanoveným všeobecným podmienkám nadobúdania aktívneho volebného práva. Osobitná podmienka nadobudnutia aktívneho volebného práva priamej voľby členov do Národnostnej rady je zápis do osobitného zoznamu voličov národnostnej menšiny, v súlade s ustanoveniami tohto zákona. Osobitná podmienka nadobudnutia aktívneho voličského práva vo voľbách do Národnostnej rady národnostnej menšiny prostredníctvom elektorského zhromaždenia je nadobudnutie štatútu elektora, ktorý sa nadobúda v súlade s ustanoveniami tohto zákona.

( Článok 32 Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009)narandzasta-tanka

Kde a ako sa môžem prihlásiť aby som mohol voliť vo voľbách do Národnostných rád národnostných menšín?

narandzasta-tanka

Aby ste mohli uskutočniť svoje voličské právo vo voľbách do Národnostnej rady národnostných menšín musíte sa zapísať do osobitného voličského zoznamu. Osobitný voličský zoznam je úradná evidencia do ktorej sa zapisujú príslušníci národnostnej menšiny, ktorí nadobudli voličské právo. Osobitný voličský zoznam je stály a pravidelne sa aktualizuje. Príslušník národnostnej menšiny sa zapisuje do osobitného voličského zoznamu len na základe osobnej žiadosti. Pre každú Národnostnú radu sa vedie osobitný voličský zoznam. Osobitný voličský zoznam vedie Ministerstvo. Každý občan, ktorý má voličské právo, príslušník národnostnej menšiny môže, na osobitnom tlačive, požiadať aby bol zapísaný do osobitného voličského zoznamu. Žiadosť o zápis do osobitného voličského zoznamu príslušník národnostnej menšiny podáva správnemu orgánu lokálnej sаmosprávy na základe miesta bydliska, v písаnej forme, nа osobitnom tlačive, predpísanom ministrom, ktorý ho vlastoručne podpisuje.narandzasta-tanka

Môžem sa zúčastniť volieb do Národnostnej rady národnostných menšín ak som sa pri sčítaní obyvateľstva deklaroval ako Srb respektíve Srbka?

narandzasta-tanka

Sčítanie obyvateľstva je anonymné a nejestvuje možnosť kontroly či sa do osobitného voličského zoznamu zapísali všetci tí občania, ktorí sa pri sčítaní obyvateľstva deklarovali ako príslušníci národnostnej menšiny alebo sa zapísal aj niekto kto sa pri sčítaní deklaroval ako Srb. Avšak ak ide o zneužívanie, ktoré narušuje systém kultúrnej autonómie národnostných menšín alebo nejaký iný tvar zneužitia Ministerstvo má možnosť zamietnúť zápis do osobitného voličského zoznamu.narandzasta-tanka

Aký počet podpisov je potrebný zozbierať aby niekto získal štatút elektora?

narandzasta-tanka

Prostredníctvom elektorského zhromaždenia sa volia tie Rady, čí príslušníci sa v menšom percente ako 40 % zapísali do osobitného voličského zoznamu. Teda ak určitá národnostná menšina, na základe súpisu počíta 10 000 príslušníkov, aspoň 4 000 príslušníkov sa musia osobne zapísať do osobitného voličského zoznamu aby sa tak vytvorili podmienky na uskutočňovanie volieb do Národnostných ráda priamým a bezprostredným spôsobom.

Pre tie Národnostné rady je stanovené aby členov Rady volili prostredníctvom elektorského zhromaždenia, a elektor môže byť každý príslušník národnostnej menšiny ktorého kandidatúru podporí:

- 20 príslušníkov národnostnej menšiny, zapísaných do osobitného voličského zoznamu, pre národnostnú menšinu ktorej počet podľa posledného sčítania obyvateľstva dosahuje menej ako 10 000 osôb;

- 30 príslušníkov národnostnej menšiny, zapísaných do osobitného voličského zoznamu, pre národnostnú menšinu, ktorej počet podľa posledného sčítania obyvateľstva dosahuje viac ako 10 000 osôb, ale menej ako 20 000 osôb;

- 45 príslušníkov národnostnej menšiny, zapísaných do osobitného voličského zoznamu, pre národnostnú menšinu, ktorej počet podľa posledného sčítania obyvateľstva dosahuje viac ako 20 000 osôb, ale menej ako 50 000 osôb;

- 60 príslušníkov národnostnej menšiny, zapísaných do osobitného voličského zoznamu, pre národnostnú menšinu, ktorej počet podľa posledného sčítania obyvateľstva dosahuje viac ako 50 000 osôb, ale menej ako 100 000 osôb;

- 100 príslušníkov národnostnej menšiny, zapísaných do osobitného voličského zoznamu, pre národnostnú menšinu, ktorej počet podľa posledného sčítania obyvateľstva dosahuje viac ako 100 000 osôb;

Elektori, ktorí splnia túto požiadavku, na osobitnom zasadnutí zhromaždenia volia členov Rady a ich Rada funguje za rovnakých podmienok ako aj Rady volené v priamych voľbách.

(Článok 105 Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roku 2009)