narandzasta-tanka

Цо то национални совити националних меншинох?

narandzasta-tanka

З нагоди витворйованя права на самоуправу у култури, образованю, обвисцованю и службового хаснованя язика и писма, припаднїки националних меншинох у Републики Сербиї можу вибрац свойо национални совити. Национални совит представя националну меншину у обласци образованя, култури, обвисцованя на язику националней меншини и службового хаснованя язика и писма, участвує у процесу одлучованя и одлучує о питаньох зоз тих обласцох и снує установи, привредни дружтва и други орґанизациї зоз тих обласцох.

(Член 2 Закона о националних совитох националних меншинох зоз 2009. року)narandzasta-tanka

Котри компетенциї националних совитох?

narandzasta-tanka

Национални совит, у складзе зоз законом и своїм статутом, прейґ свойих орґанох самостойно:

1) приноши и меня статут националного совиту;

2) приноши финансийни план, финансийни звит и закончуюци рахунок;

3) розполага зоз власним маєтком;

4) одлучує о назви, симболох и печацу националного совита;

5) утвердзує предкладаня националних симболох, ознаки и шветох националней меншини;

6) снує установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва у обласци култури, образованя, обвисцованя и службового хаснованя язика и писма;

7) предклада представнїка националней меншини у совиту за медзинационални одношеня у єдинки локалней самоуправи;

8) установює и додзелює припознаня;

9) иницирує приношенє и провадзи спроводзенє закона и других предписаньох зоз обласци култури, образованя, обвисцованя и службового хаснованя язика и писма;

10) участвує у пририхтованю предписаньох и предклада вименки и дополнєня предписаньох зоз котрима ше ушорює зоз Уставом заґарантовани права националних меншинох у обласци култури, образованя, обвисцованя и службового хаснованя язика и писма;

11) предклада окремни предписаня и дочасово мири у обласцох у котрих ше витворює право на самоуправу, з нагоди посцигованя полней ровноправносци медзи припаднїками националней меншини и гражданами котри припадаю векшини;

12) порушує поступок пред Защитнїком гражданох, покраїнским и локалним омбудсманом и другима компетентнима орґанами, кед преценї же пришло до потупеня зоз Уставом и законом заґарантованих правох и шлєбоди припаднїкох националних меншинох;

13) порушує поступок зоз точки 12) того члена у мено припаднїкох националней меншини, зоз предходно направеним писаним овласценьом;

14) забера стави, порушує инициятиви и пребера мири у вязи зоз шицкима питанями котри нєпоштредно повязани зоз положеньом, идентитетом и правами националней меншини;

15) одлучує о других питаньох котри му поверени зоз законом.

(Член 10 Закона о националних совитох националних меншинох)narandzasta-tanka

Кеди ше отримаю виберанки за национални совити националних меншинох?

narandzasta-tanka

За дзень отримованя виберанкох одредзує ше нєдзеля 26. Октобер 2014. року.


(Став 4, Одлуки о розписованю виберанкох за членох националних совитох националних меншинох)narandzasta-tanka

Яки виберанки за национални совити националних меншинох исную?

narandzasta-tanka

Члени националних совитох вибераю ше на нєпоштредних виберанкох лєбо на електорскей скупштини.

(Член 29. Закона о вименкох и дополнєньох закона о националних совитох националних меншинох)narandzasta-tanka

Kеди ше отримую нєпоштредни, а кеди виберанки на електорскей скупштини?

narandzasta-tanka

Нєпоштредни виберанки за членох националних совитох отримую ше кед 24 годзини скорей розписованя виберанкох до окремного виберанкового списку националней меншини уписане вецей як 40% припаднїкох националней меншини спрам остатнього пописованя жительства. З нагоди утвердзованя чи виполнєти условия за нєпоштредни виберанки, Министерство дочасово заключує окремни виберанково списки националних меншинох 24 годзини скорей розписованя виберанкох. Виберанки на електорскей скупштини ше отримую кед нє виполнєти условия за нєпоштредни виберанки и кед ше по розпущованю националного совиту нови виберанки розписую ше у року од 60 дньох од розпущованя.”

(Член 100 Закона о националних совитох националних меншинох)narandzasta-tanka

Хто може участвовац на виберанкох за национални совити националних меншинох?

narandzasta-tanka

Припаднїк националней меншини здобува право же би виберал членох националного совиту кед виполнї зоз Уставом и законом предписани общи условия за здобуванє активного виберанкового права. Окремне условиє за здобуванє активного виберанкового права за вибор членох националного совиту то упис до окремного виберанкового списку националней меншини, у складзе зоз одреднїцами того закону. Окремни услов за здобуванє активного виберанкового права за вибор националного совиту националней меншини на електорскей скупштини то статус електора, котри ше здобува спрам одреднїцох того закона.

( Член 32 Закона о националних совитох националних меншинох зоз 2009. року)narandzasta-tanka

Дзе и як ше можем приявиц же бим гласал на виберанкох за национални совити националних меншинох?

narandzasta-tanka

Же би сце могли витвориц свойо виберанкове право на виберанкох за национални совити националних меншинох треба же би сце ше уписали до окремного виберанкового списку. Окремни виберанкови список то службова евиденция до котрей ше уписую припаднїки националнией меншини котри маю виберанкове право. Окремни виберанкови список стємни и поряднє ше ажурує. Припаднїк националней меншини уписує ше до окремного виберанкового списку виключно на особну вимогу. За кажди национални совит водза ше окремни виберанково списки. Окремни виберанкови список водзи Министерство. Кажди граждан зоз виберанковим правом, припаднїк националней меншини, може на окремним формулару писано глєдац же би бул уписани до окремного виберанкового списку. Вимога за упис до окремного виберанкового списку припаднїк националней меншини подноши орґану управи єдинки локалней самоуправи спрам места биваня, у писаней форми, на окремним формулару котри предписує министер и своєручно го потписує.narandzasta-tanka

Чи можем гласац на виберанкох за национални совити националних меншинох гоч сом ше на пописованю жительства вияшнєл як Серб односно Сербкиня?

narandzasta-tanka

Пописованє жительства анонимне и нє иснує можлївосц преверйованя чи ше до окремного виберанкового списку уписали шицки гевти гражданє котри ше на попису жительства вияшнєли як припаднїки националней меншини або чи ше уписал хтошка хто ше на пописованю вияшнєл як Серб. Медзитим кед у питаню злохаснованє, котре чкодзи систему културней автономиї националних меншинох або даяка друга форма злохаснованя Министерство ма можлївосц же би одбило упис до окремного виберанкового списку.narandzasta-tanka

Кельо потребне же би ше назберало потписи же би дахто здобул статус електора?

narandzasta-tanka

На електорскей скупштини ше вибераю гевти совити чийо припаднїки ше у меншим проценту од 40 уписали до окремного виберанкового списку. Значи, кед одредзена национална меншина спрам попису чишлї 10.000 припаднїкох, голєм 4.000 припаднїки треба же би ше особнє уписали до окремного виберанкового списку же би ше здобули условия же би ше виберанки спроведли на директни и нєпоштредни способ.

За тоти национални меншини предвидзене же би члени совиту виберали на електорскей скупштини, а електор може буц кажди припаднїк националней меншини чию кандидатуру потрима:

- 20 припаднїки националней меншини котри уписани до окремного виберанкового списка, за националну меншину чийо число спрам остатнього попису жительства виноши менєй як 10.000 особи;

- 30 припаднїки националней меншини котри уписани до окремного виберанкового списка, за националну меншину чийо число спрам остатнього попису жительства виноши вецей як 10.000 особи, алє менєй як 20.000 особи;

- 45 припаднїки националней меншини котри уписани до окремного виберанкового списка, за националну меншину чийо число спрам остатнього попису жительства виноши вецей як 20.000 особи, алє менєй як 50.000 особи;

- 60 припаднїки националней меншини котри уписани до окремного виберанкового списка, за националну меншину чийо число спрам остатнього попису жительства виноши вецей як 50.000 особи, алє менєй як 100.000 особи;

- 100 припаднїки националней меншини котри уписани до окремного виберанкового списка, за националну меншину чийо число спрам остатнього попису жительства виноши вецей як 100.000 особи;

Електоре котри сполня тото условиє, на окремней скупштини вибераю членох совиту и їх совит функционує под истима условиями як и совити котри виберани на нєпоштредни способ.

( Член 105 Закона о националних совитох националних меншинох зоз 2009. року)