narandzasta-tanka

Какво представляват националните съвети на националните малцинства?

narandzasta-tanka

За осъществяване на правата в културата, образованието, осведомяването и служебната употреба на езика и писмото националните малцинства в Република Сърбия могат да избират свои национални съвети. Националният съвет представя националното малцинство в областта на образованието, културата, осведомяване на езика на националното малцинство и служебната употреба на езика и писмото, участва в процеса на решаване на въпросите от тези области и основава институции, стопански дружества и други организации в тези области.

(Чл.2 на Закона за националните съвети на националните малцинства от 2009 г.)narandzasta-tanka

Кои са компетенциите на националните съвети?

narandzasta-tanka

Националният съвет, съгласно Закона и статута, чрез своите органи самостоятелно:

1. приема и врши изменения на статута на националния съвет,

2. приема финансовия план, финасовия отчет и годишния баланс,

3. разпорежда се със собственото имущество,

4. решава за названието, символите и печата на националния съвет,

5. утвърждава предложенията на националните символи, отличията и празниците на националното малцинство,

6. основава институции, дружества, фондации, стопански дружества в областта на културата, образованието, осведомяването и служебната употреба на езика и писмото,

7. предлага представители на националното малцинство в съвета за междунационални отношения в местното управление,

8. установява и присъжда признания,

9. дава идеи за приемане на закони и тяхното прилагане, както и на други предписания от областта на културата,

10. участва в подготвянето на предписания и предлага изменения и допълнения на разпоредбите, с които се регулират гарантираните с Конституцията права на националните малцинства в областта на културата, образованието, осведомяването и служебната употреба на езика и писмото.

11. предлага специални разпоредби и временни мерки в областите, в които се осъществява правото на самопуправление заради осъществяване на пълно равноправие между гражданите от националото мацинство и гражданите от мнозинството,

12. открива процедура пред защитника на гражданите, пред покрайнинските и местните омбудсмани и други компетентни органи, когато прецени, че са нарушени гарантираните с Конституцията и закона права и свободи на гражданите от националното малцинство,

13. открива процедура от т.12 на настоящия член в името на гражданите от националното малцинство, като предварително получи писмено пълномощие,

14. заема позиции, подема инициативи и предприема мерки по всички въпроси, пряко свързани с положението, идентитичността и правата на националното малцинство,

15. решава по други въпроси, които са му поверени със закона.


(Член 10 на Закона за Нционалните съвети и националните малцинства)narandzasta-tanka

Кога ще бъдат проведени избори за национални съвети на националните малцинства?

narandzasta-tanka

Изборите ще се проведат в неделя на 26 октомври 2014 година.


(Ал.4 на Решението за насрочване на избори за членове на националните съвети на националните малцинства)narandzasta-tanka

Какви избори за национални съвети на националните малцинства съществуват?

narandzasta-tanka

Членове за националния съвет се избират чрез преки избори или електорално събрание.

(Чл.29 на Закона за измененията и допълненията на закона за националните съвети на националните малцинства)narandzasta-tanka

Кога се провеждат преки избори, а кога избори чрез електорално събрание?

narandzasta-tanka

Преки избори за членове на националните съвети се провеждат когато 24 часа преди насрочване на изборите в специалния избирателен списък на националното малцинство са вписани над 40% от принадлежащите към националното малцинство граждани според последното преброяване на населението. За да установи дали са изпълнени условията за преки избори, Министерството временно заключва специалните избирателни списъци на националните малцинства 24 часа преди насрочване на изборите. Изборите чрез електорално събрание се провеждат в случай, че не са изпълнени условията за преки избори и ако след разпускане на националния съвет се разпишат нови избори в срок от 60 дни от деня на разпускането му.

(Чл.100 на Закона за националните съвети на националните малцинства)narandzasta-tanka

Кой може да участва в изборите за национални съвети на националните малцинства?

narandzasta-tanka

Гражданин от националното малцинство придобива правото да избира членове на националния съвет ако изпълнява предписаните от Конституцията и закона общи условия за придобиване на активно избирателно право. Отделно условие за придобиване на активно избирателно право за избор на членове на националния съвет е вписването в специалния избирателен списък на националното малцинство, съгласно разпоредбите на този закон. Отделно условие за придобиване на активно избирателно право за избиране на националния съвет на националното малцинство чрез електорално събрание е статусът на електор, който се придобива в съответствие с разпоредбите на този закон.

(Чл.32 на Закона за националните съвети на националните малцинства от 2009 г.)narandzasta-tanka

Къде и как мога да се запиша, за да мога да гласувам в изборите за националните съвети на националните малцинства?

narandzasta-tanka

За да осъществите избирателното си право в изборите за национални съвети на националните малцинства, е необходимо да се впишете в специалния избирателен списък. Специалният избирателен списък е служебен регистър, в който се записват граждани от националните малцинства, които имат право да гласуват. Този списък е постоянен и редовно се актуализира. Гражданин от националното малцинство се записва в специалния избирателен списък изключително по лично искане. За всеки национален съвет се водят специаллни избирателни списъци. Специалният избирателен списък се води от Министерството. Всеки гражданин от националното малцинство, който има право да гласува, чрез попълване на специален формуляр може да поиска да бъде вписан в специалния избирателен списък. Гражданин от националното малцинство подава иск за вписване в специалния избирателен списък до административния орган към местното самоуправление по място на пребиваване, в писмена форма, на специален формуляр, който Министърът предписва и подписва собственоръчно.narandzasta-tanka

Мога ли да гласувам в изборите за национални съвети на националните малцинства, въпреки че по време на преброяването на населението съм се декларирал като сърбин, респективно сръбкиня?

narandzasta-tanka

Преброяване на населението е анонимно и не съществува възможност да се провери дали в специалния избирателен списък са се вписали всички граждани, които по време на преброяването на населението са се декларирали като членове на националното малцинство или се е вписал и някой, който се е декларирал като сърбин. Обаче, доколкото става въпрос за злоупотреба, с която се подкопава системата на културна автономия на националните малцинства или за друг вид злоупотреба, Министерството има възможност да не впише такова лице в специалния избирателен списък.narandzasta-tanka

Колко подписи са необходими, за да се придобие статус на електор?

narandzasta-tanka

Чрез електорално събрание се избират съветите на онези малцинства, в чийто специален избирателен списък са се вписали по-малко от 40% от техните членове. Значи, ако едно национално малцинство, според последното преброяване на населението, има 10 000 членове, поне 4000 членове трябва лично да са се вписали в специалния избирателен списък, за да бъдат изпълнени условията за привеждане на преки избори.

За тези национални малцинства е предвидяно членовете на съвета да се избират чрез електорално събрание, а електор може да бъде гражданин от националното малцинство, чиято кандидатура подкрепят:

- 20 граждани от националното малцинство, вписани в специалния избирателен списък, за национално малцинство, което според последното преброяване на населението наброява по-малко от 10 000 лица,

- 30 граждани от националното малцинство, вписани в специалния избирателен списък, за национално малцинство, което според последното преброяване на населението наброява повече от 10 000 лица, но по-малко от 20 000 лица,

- 45 граждани от националното малцинство, вписани в специалния избирателен списък, за национално малцинство, което според последното преброяване на населението наброява повече от 20 000 лица, но по-малко от 50 000 лица,

- 60 граждани от националното малцинство, вписани в специалния избирателен списък, за национално малцинство, което според последното преброяване на населението наброява повече от 50 000 лица, но по-малко от 100 000 лица.

- 100 граждани от националното малцинство, вписани в специалния избирателен списък, за национално малцинство, което според последното преброяване на населението наброява повече от 100 000 лица.

Електорите, които изпълнят това условие, на отделно събрание избират членове на съвета и техния съвет функционира при същите условия както и съветите, които се избират чрез преки избори.

(Чл.105 на Закона за националните съвети на националните малцинства от 2009 година)